Služby v oblasti BOZP

Služby v oblasti BOZP

 

NAŠE CENTRUM vypracováva hodnotenie pracovného rizika zamestnancov (metódou, ktorú si vyberie Klient), a taktiež poskytuje poradenstvo v oblasti manažmentu bezpečnosti a hygieny pri práci, využívajúc svoje praktické skúsenosti v tejto oblasti.

Skúmaný objekt / Skupina objektov

Skúmané vlastnosti a  výskumné/ meracie metódy

Normy a / alebo zdokumentovaný

výskumný postup

Prostredie práce

– vzduch

Odber vzoriek na hodnotenie profesijného ohrozenia

na:

– prach

– Chemické látky

Metóda individuálnej dozimetrie

Stacionárna metóda

PN-Z-04008-7:2002 + Az1:2004

Koncentrácia celkového prachu

Rozsah: (0,13-17,0) mg/m3

Filtračno-gravimetrická metóda

PN-91/Z-04030/05

Koncentrácia respirabilného prachu

Rozsah: (0,13-7,3) mg/m3

Filtračno-gravimetrická metóda

PN-91/Z-04030/06

Prostredie obecne

– vzduch

Prostredie práce

– vzduch

Koncentrácia respirabilných vlákien

Rozsah: (0, 0004 – 5,0) włókien/cm3

Metóda optickej mikroskopie

Výskumný postup PA/10

vydanie z dňa 04.05.2011 r.