Pomiary wydatku energetycznego

 

PRACOWNIA wykonuje pomiary wydatku energetycznego pracownika dwoma metodami:

– metodą kalorymetrii pośredniej na podstawie pomiaru wentylacji minutowej płuc miernikiem wydatku energetycznego MWE-1
– metodą chronometrażowo-tabelaryczną na podstawie tablic Lehmanna